બીઝનેસમાં વધારે આવતા ફોન &લાંબા ચાલતા ફોન માટે જવાબદાર કોણ ??

તમે પોતેજ ,હા તમે પોતેજ જવાબદાર છો કે તમારે વધારે ફોન દિવસ દરમિયાન આવે છે, ટેક્નોલોજી ના સમયમાં બિઝનેસમેનના કામ માટે કામની સરળતા માટે આપણે ફોનનો ઉપયોગ તો કરીયે છીએ ,પણ દિવસ દરમિયાન આવેલા કે કોઈને કરેલા ફોનની ગણતરી કરશો તો રોજના 200

“મેનેજમેન્ટ નો મહિમા”

મેનેજમેન્ટ શબ્દ આપણા જીવનમાં હંમેશા આપણી સાથે જોડાયેલો હોય છે મેનેજમેન્ટની અવનવી રીત છે જ્યારથી આપણે સમજણાં થઈએ છીએ ત્યારથી જ એટલે કે કદાચ મેનેજમેન્ટ શબ્દની વ્યાખ્યા પણ આપણને ખબર નથી હોતી ત્યારથી આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા હોઈએ છીએ. કેમકે આપણે સમજતા

હમણે આવું & કાલે આવું…

આજે મારે વાત કરવી છે માનવીમાં રહેલ બે ગુણની બે શબ્દો “હમણે આવું”અને કાલે આવું” લગભગ કોઈના પૂરા થતા જ નથી અને કદાચ પૂરા થશે પણ નહિ કેમ કે હમણેનો કોઈ અંત નથી કે કાલનો કોઈ અંત નથી બીજુ દરેક વ્યકિતએ પોતાના